Regulamin udzielania wsparcia

Wniosek o udzielenie wsparcia

Zapoznaj się z regulaminem i postępuj w zgodzie z naszymi sugestiami! My zrobimy wszystko co w naszej mocy aby Ci pomóc.

Regulamin udzielania wsparcia przez

Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012  w celu realizacji celów statutowych przyjmuje zgłoszenia dotyczące nadużywania władzy przez funkcjonariuszy publicznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Określenia użyte w Regulaminie udzielania wsparcia przez Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012, mają następujące znaczenie:

2.1Stowarzyszenie– Stowarzyszenie Niepokonani 2012 z siedzibą w Katowicach, al. Korfantego 141, 40-154 Katowice.

2.2Funkcjonariusz– osoba odpowiedzialna za wykonywanie władzy publicznej m. in. osoba piastująca urząd sędziego, ławnika lub prokuratora, będąca funkcjonariuszem organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego, osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, organu państwowego lub samorządu terytorialnego.

2.3 Zgłaszający– osoba fizyczna składająca Wniosek o Udzielenie Wsparcia lub Zgłoszenie Nadużycia Władzy, która prawidłowo wypełniła, podpisała i doręczyła Stowarzyszeniu deklarację członkowską oraz opłaciła koszty legitymacji członkowskiej.

2.5Zgłoszenie Nadużycia Władzy- formularz udostępniony przez Stowarzyszenie wraz z wszystkimi informacjami oraz dokumentami załączonymi przez Zgłaszającego.

2.6        Wniosek o Udzielenie Wsparcia– formularz udostępniony przez Stowarzyszenie wraz z wszystkimi informacjami oraz dokumentami załączonymi przez Zgłaszającego

2.7 Członek Wspierający- osoba fizyczna przyjęta w poczet Stowarzyszenia na podstawie stosownej uchwały Zarządu Stowarzyszenia posiadająca status członka wspierającego zgodnie z  §7 statutu Stowarzyszenia oraz opłaconą legitymacją członkowską, która wzięła udziału w akcji „Podaj Dalej”

2.8 Wstępna Ocena Zgłoszenia– wstępna ocena zgłoszonego przez Zgłaszającego nadużycia władzy lub wniosku o udzielenie wsparcia na podstawie udostępnionych przez niego informacji.

2.9 Rozpoznanie Sprawy- działanie Stowarzyszenia po Wstępnej Ocenie Zgłoszenia polegające na udzieleniu wsparcia lub odstąpieniu od dalszych czynności w sprawie.

3.0        Udzielenie Wsparcia- działania Stowarzyszenia o charakterze prawnym lub medialnym na rzecz Członka Wspierającego, poprzedzone ostateczną decyzja Stowarzyszenia o udzieleniu wsparcia.

3.1Akcja „Podaj Dalej”– akcja Stowarzyszenia mająca na celu promocję działalności Stowarzyszenia, której szczegółowy regulamin znajduje się na stronie http://www.niepokonani2012.pl

 1. Stowarzyszenie udziela wsparcia na podstawie przedstawionych danych oraz w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedokładnego lub niezgodnego z rzeczywistością przedstawienie stanu faktycznego przez Zgłaszającego lub Członka Wspierającego.
 2. Stowarzyszenie przyjmuje dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu: pomoc@niepokonani2012.pl

§2 Wstępna ocena zgłoszenia

 1. Stowarzyszenie zobowiązuje się do Wstępnej Oceny Zgłoszenia Nadużycia Władzy przez Funkcjonariuszy Publicznych lub Wniosku o Udzielenie Wsparcia. Warunkiem wstępnej oceny zgłoszenia jest prawidłowe wypełnienie, podpisanie i przesłanie na adres Stowarzyszenia deklaracji członkowskiej na Członka Wspierającego oraz opłacenie kosztów legitymacji członkowskiej.
 2. Po uprzedniej weryfikacji spełnienia przez Zgłaszającego warunków opisanych w ust. § 1 ust 1 dział prawny Stowarzyszenia, na podstawie uzyskanych informacji i dokumentów, wystawi rekomendację obejmującą wstępną analizę sprawy.
 3. Dział prawny Stowarzyszenia przekażę rekomendację wraz z wytycznymi do pełnomocnika regionalnego Stowarzyszenia, który będzie odpowiedzialny za bezpośredni kontakt ze Zgłaszającym.
 4. W przypadku możliwości podjęcia stosownych kroków prawnych, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania przez Stowarzyszenie kompletu dokumentów niezbędnych do Wstępnej Oceny Zgłoszenia, pełnomocnik regionalny prześle pocztą tradycyjną lub elektroniczną rekomendację działu prawnego oraz propozycję następnych kroków, które powinny być podjęte aby osiągnąć jak możliwie korzystne rozstrzygnięcie dla Zgłaszającego. Pozytywna ewaluacja działu prawnego stanowi warunek Rozpoznania Sprawy.
 5. Stowarzyszenie po Wstępnej Ocenie Zgłoszenia może odstąpić od udzielenia wsparcia Zgłaszającemu bez podania przyczyny.

§3 Rozpoznanie sprawy

 1. Warunkiem Rozpoznania Sprawy przez Stowarzyszenie jest:

1.1uzyskanie statuty Członka Wspierającego Stowarzyszenia      NIEPOKONANI 2012.

1.2 wzięcie udziału w akcji „Podaj Dalej”

1.3 wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przez Stowarzyszenie jego celów statutowych.

 1. Stowarzyszenie może uzależnić Rozpoznania Sprawy Stowarzyszenie od uzupełnienie wcześniej przesłanych materiałów o dodatkowe informacje lub dokumenty.  Dokumenty i pozostałe informacje dostarczane mogą być tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@niepokonani2012.pl3. Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych materiałów działa prawny stowarzyszenia przystąpi do ich analizy. Rozpoznanie Sprawy nie będzie trwało dłużej niż 30 dni oraz zakończy się podjęciem przez Stowarzyszenie ostatecznej decyzji o udzieleniu wsparcia lub odstąpieniu od udziału w sprawie Członka.

§4 Udział stowarzyszenia w sprawie

 1. Udzielenie Wsparcia może wiązać się koniecznością udzielania Stowarzyszeniu stosownego pełnomocnictwa.
 2. Stowarzyszenie może przystąpić do sprawy jako przedstawiciel organizacji społecznej, strona, uczestnik lub jako obserwator.
 3. Na wyraźne życzenie Członka Wspierającego stowarzyszenie może rekomendować kancelarię prawną.  Wskazana kancelaria prawna może podjąć się współpracy z Członkiem Wspierającym na zasadach indywidualnie z nim ustalonych.
 4. Stowarzyszenie będzie miało prawo poinformować wybrane media o sprawie.
 5. Stowarzyszenie będzie miało prawo do umieszczenia krótkiego opisu sprawy w miesięczniku „RAPTULARZ-NIEPOKONANI 2012”, oraz na swoich serwisach internetowych http://www.niepokonani2012.pl i http://www.raptularz.net .
 6. Stowarzyszenie może odstąpić od Udzielania Wsparcia na każdym etapie sprawy bez podania przyczyny.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany Regulamin udzielania wsparcia przez Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012.
 2. O zamiarze dokonania stosownych zmian, Stowarzyszenie poinformuje Zgłaszających oraz Członków przez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail podany w Zgłoszeniu Nadużycia Władzy.
 3. Z uwagi na dobre obyczaje oraz słuszny interes Członków oraz Zgłaszających wszelkie zmiany są wiążące po upływie 7 dni od daty ich opublikowania na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do okresowego zaprzeczania przyjmowania Zgłoszeń Nadużycia Władzy oraz Wniosków o Udzielenie Wsparcia.
 5. Stowarzyszenie może odstąpić od postanowień niniejszego Regulaminu jedynie na korzyść Uczestnika lub Zgłaszającego.
 6. Dane osobowe w Stowarzyszeniu przetwarzane są z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 ).
 7. Wstępna Ocena Zgłoszenia oraz Rozpoznanie Sprawy nie ma charakteru komercyjnego. Zgłoszenia Nadużycia Władzy lub Wniosku o Udzielenie Wsparcia nie stanowią umowy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 8. Statu Stowarzyszenia, regulaminy, formularze oraz dokumenty znajdują się na stronie Stowarzyszenia pod adresem: http://www.niepokonani2012.pl

Zarząd Stowarzyszenia NIEPOKONANI 2012

2 responses to “Regulamin udzielania wsparcia

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s