Nasz STATUT

TEKST JEDNOLITY

STATUTU STOWARZYSZENIA

POD NAZWĄ NIEPOKONANI 2012

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 5 września 2012

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.   Stowarzyszenie nosi nazwę: NIEPOKONANI 2012

2.   Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Katowicach

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

§ 3

1.   Terenem działania Stowarzyszenia  jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.   Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym profilu działania.

3.   Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.   Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

5.   Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom lub osobom fizycznym, w tym także swoim członkom.

§ 4

Stowarzyszenie używa grawataru NIEPOKONANI 2012, którego wizerunek stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5

 1. Celem podstawowym Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz usuwania niesprawiedliwości społecznej i jawnego naruszania prawa przez organy władzy publicznej.
 2. Pozostałe  cele stowarzyszenia:
  1. Działanie na rzecz przestrzegania, zapisanych w aktach normatywnych, w tym zwłaszcza konstytucji i umowach międzynarodowych, praw obywatelskich przez wszystkie organy władzy państwowej oraz samorządy, w tym zwłaszcza: władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą, organy ścigania i kontroli publicznej.
  2. Informacja, edukacja oraz rozwój świadomości społecznej w zakresie posiadanych praw, przywilejów i obowiązków obywatelskich a także obowiązków organów władzy państwowej wobec  obywateli.
  3. Upowszechnienie oraz ochrona praw, wolności i swobód obywatelskich.
  4. Działania wspomagające na rzecz rozwoju demokracji.
  5. Działania na rzecz jawności funkcjonowania władz publicznych.
  6. Monitoring prawidłowości funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, w tym obserwacja i rejestracja rozpraw i posiedzeń sądów.
  7. Propagowanie respektowania etyki i uczciwości w życiu publicznym.
  8. Podejmowanie interwencji na rzecz obywateli oraz podmiotów prawnych, w tym reprezentowanie ich przed organami władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej oraz samorządowej.
  9. Występowanie w ochronie słusznych interesów obywatelskich w przypadku zagrożenia naruszenie ich praw podmiotowych.
  10. Reagowanie w przypadkach zagrożenie porządku i bezpieczeństwa prawnego a także udział w postepowaniach prowadzonych przed organami władzy publicznej, w granicach prawnie dopuszczalnych a zwłaszcza podejmowanie mediacji w sprawach karnych, cywilnych i rodzinnych – jako mediatorzy społeczni lub zawodowi, o ile spełniają przewidziane prawem wymagania.
  11. Działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz integracji europejskiej a także poszerzanie współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony i propagowania podmiotowych praw jednostki.
  12. Ochrona równości i występowanie przeciwko wszelkim objawom dyskryminacji, manifestowanym przez bezpodstawne, bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw, przywilejów i obowiązków obywatelskich.
  13. Pomoc ofiarom przestępstw w sprawach o roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym który stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)        zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;

2)        wspomaganie działalności lobbingowej w procesie poprawy stanowionego prawa;

3)        działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową;

4)        organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji;

5)        współpracę z organami administracji publicznej, uczelniami oraz innymi instytucjami, naukowcami i innymi podmiotami, których działalność może być pomocna w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

6)        udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym, osobom prawnym i instytucjom, pokrzywdzonym lub poszkodowanym przez orany władzy publicznej;

7)        prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa;

8)        organizowanie świadczeń na rzecz społeczności lub osób indywidualnych;

9)        organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych oraz koncertów i imprez plenerowych (przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych);

10)     prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej;

11)     działalność charytatywną;

12)     upowszechnianie i ochronę wolności oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

13)     prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia;

14)     udział w postępowaniach przygotowawczych, sądowych, wykonawczych, administracyjnych i innych, w celu ochrony słusznego interesu społecznego oraz interesu obywatela, zawartych w Konstytucji RP a zwłaszcza ochrony praw i wolności człowieka i obywatela;

15)     współpracę i wzajemną pomoc Członków Stowarzyszenia w zakresie realizacji postawionych celów;

16)     współpracę z osobami i instytucjami w zakresie wymiany informacji oraz doświadczeń w dziedzinach objętych działalnością Stowarzyszenia;

17)     kierowanie spraw swoich członków oraz sympatyków do sądów i trybunałów, oraz reprezentowania ich przed w/w instytucjami prawa,

18)     uczestniczenie (wspieranie) w czynnościach procesowych i rozprawach swoich członków jako przedstawiciel społeczny  na podstawie art. 90 § 1 KPK

19)     upublicznianie nagannych działań i decyzji wszystkich organów władzy publicznej, w tym ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej i samorządowej, związanych z nadużyciem ich kompetencji zgodnie z obowiązującymi przepisami, Konstytucją RP a także domaganie się ukarania winnych podejmujących niewłaściwe decyzje.

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 7

1.   Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)  członków zwyczajnych,

b)  członków wspierających,

c)   członków honorowych.

§ 8

1.   Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.

2.   Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

3.   Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§ 9

1.   Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą m.in.: oświadczenie
o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:

a)  osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, serię
i numer dowodu osobistego i PESEL,

b)  osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numery REGON, NIP, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

2.   O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd Stowarzyszenia niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

3.   Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu wraz z uzasadnieniem.

§ 10

1.   Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

a)  uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału
w głosowaniu,

b)  wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,

c)   zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,

d)  uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

e) posługiwania się marką „NIEPOKONANI 2012” ale prawo jest ograniczone tylko do działalności wykonywanej w ramach i na rzecz Stowarzyszenia.

2.   Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

a)  brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

b)  przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,

c)   nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,

d)  regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 11

1.   Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

a)  pisemnej rezygnacji z członkostwa, zgłoszonej Zarządowi Stowarzyszenia,

b)  śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych.

c)   likwidacji członka będącego osobą prawną,

d)  wykluczenia.

2.   Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a)  nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

b)  postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,

c)   postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,

3.   O wykluczeniu decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd Stowarzyszenia umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia. O treści uchwały Zarząd Stowarzyszenia niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

4.   Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) – c) stwierdza Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.

5.   Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały wraz z uzasadnieniem. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.

§ 12

1.   Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

2.   Członek wspierający Stowarzyszenia opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

3.   Skreślenie z listy członków wspierających Stowarzyszenia następuje zgodnie z § 11.

§ 13

1.   Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie Stowarzyszenia za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

2.   Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego Stowarzyszenia, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

3.   Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 11 ust. 2 lit. b – c.

§ 14

1.   Członkowi honorowemu Stowarzyszenia może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Godność tę Walne Zebranie Stowarzyszenia może nadać osobie szczególnie zasłużonej w działalności na rzecz krzewienia praworządności, której postawa moralna i dotychczasowa działalność jest zgodna z celami i zasadami działalności Stowarzyszenia.

2.   W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana tylko jednej osobie.

3.   Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

4.   Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 15

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 16

Organami Stowarzyszenia są:

a)  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

b) Zarząd Stowarzyszenia,

c)   Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

§ 17

1.   Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Prezes Zarządu Stowarzyszenia wybierany jest imiennie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Pozostali członkowie Zarządu Stowarzyszenia wybierani są imiennie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia wybiera spośród wybranych członków, pozostałych funkcyjnych członków Zarządu Stowarzyszenia. Ukonstytuowanie Zarządu nastąpi na pierwszym posiedzeniu.

2.   Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia są wybierani na 3-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

3.   Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji
z powodu:

a)  ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

b)  pisemnej rezygnacji,

c)   odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia

d) śmierci,

e) pozbawienia praw publicznych.

4.   W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia przed upływem kadencji, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

5.   W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b) pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia postanowi inaczej.

6. W przypadku wakatu poniżej minimalnej ustalonej liczby członków Zarządu Stowarzyszenia, każdy z pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie Członków Zarządu w celu jego uzupełnienia.

§ 18

1.   Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

2.   Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.

3.   Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.

§ 19

1.   Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, przynajmniej raz w roku kalendarzowym z zastrzeżeniem § 17 ust 6.

2.   Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia przynajmniej na miesiąc przed jego terminem za pomocą zawiadomień wysyłanych drogą elektroniczną, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody członka na tę formę zawiadamiania wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej oraz poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia.

3.   Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.

4.   Do żądania zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd Stowarzyszenia obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd Stowarzyszenia o inne punkty.

5.  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 20

1.   Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w szczególności należy:

a)  uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,

b)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,

c)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,

d)  udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,

e)  wybór Prezesa i Członków Zarządu Stowarzyszenia,

f)    wybór członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

g)  uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,

h)  nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

i)    podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

k)   podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz
w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

2.   Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

3.   Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera w sposób jawny Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

§ 21

1.   Zarząd Stowarzyszenia składa się z od 3 do 5 członków: Prezesa i pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia.

2.   Prezes Zarządu Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu Stowarzyszenia. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany członek Zarządu Stowarzyszenia.

3.   Zarząd Stowarzyszenia kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

4.  Zarząd Stowarzyszenia ustala między sobą funkcje pozostałych członków na pierwszym posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia.

§ 22

1.   Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

a)  realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

b)  kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

c)   uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia,

d)  podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,

e)  ustalanie wysokości składek członkowskich,

f)    uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

g)  składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

h)  nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 25 ust. 6,

i)    uchwalanie regulaminu Biura.

j)    branie udziału w sporach sądowych członków w imieniu Stowarzyszenia jako strona  procesowa lub delegowanie upoważnionych osób,

k)   podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,

2.   Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3.   Zarząd Stowarzyszenia dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

4.   Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu Stowarzyszenia.

5.   Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.

6.   Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

§ 23

1.   Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się od  trzech do pięciu członków.

2.   Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

3.   Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:

a)  uchwalenie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

b)  przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli statutowej i finansowej działalności Zarządu Stowarzyszenia,

c)   składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,

d)  przedstawienie Zarządowi Stowarzyszenia protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

e)  prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

f)   składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

4.   Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia określa regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

5.   Członkami Komisji Stowarzyszenia rewizyjnej nie mogą być osoby będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

6.   Wybranie do składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, którego okoliczność ta dotyczy.

§ 24

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 25

1.   Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2.   Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

a)  składek członkowskich,

b)  dotacji,

c)   środków otrzymanych od sponsorów,

d)  darowizn,

e)  zapisów i spadków,

f)    dochodów z własnej działalności,

g)  dochodów z majątku.

3.   Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4.   Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.   Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

§ 26

1.   Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:

a)  członków Stowarzyszenia i jego organów,

b)  pracowników Stowarzyszenia,

c)   małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,

d)  osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

2.   Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt a) – d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności gdy przekazywanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3.   Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt a) – d) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4. Zabroniony jest zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 27

1.   Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.

2.   Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

a)    Wydawanie książek (58.11.Z)

b)    Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)

c)    Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)

d)    Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)

e)    Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)

f)      Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z)

g)    Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z)

§ 28

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa wspólnie dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia, w tym Prezes lub Wiceprezes.

Ta sama reprezentacja konieczna jest do zaciągania zobowiązań majątkowych.

Rozdział VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 29

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.

§ 30

1.   Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.

2.   Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nie wyznaczy innych likwidatorów.

3.   Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, przekazany na cel społeczny.

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków dnia 04 lipca 2012 roku.

12 responses to “Nasz STATUT

 1. Witam wszystkich.
  Jakiej wysokości są składki członkowskie i w jakiej częstotliwości się je opłaca? Inicjatywy, jaką zapoczątkowało stowarzyszenie akceptuję w pełni i myślę nad tym czy nie dołączyć do Was w najbliższym czasie.

  • Bardzo dziękujemy za wpis.
   Już wkrótce opublikujemy sposób pobierania deklaracji członkowskich.
   Nie zamierzamy pobierać składek od poszkodowanych ludzi w sposób systemowy.
   Jednak Ci co chcą, Co z Was co mają taką możliwość i będą chcieli wesprzeć nasze działania będą mogli przelać, na podane w deklaracji konto, dowolnie zadeklarowaną kwotę. W ten sposób każdy członek wspierający stowarzyszenia będzie mógł być jednocześnie donatorem naszej organizacji!

   Pozdrawiamy i jeszcze raz dziękujemy za słowa wsparcia i otuchy!
   Zarząd Stowarzyszenia NIEPOKONANI 2012

 2. Witam.
  W pełni popieram/y w obecnym stanie…. braku kompetencji i bezprawia kluczowych organów.
  Mogą Państwo liczyć na całkowite wsparcie. Proszę pomyśleć także o odpisach od podatku typu PIT. Pozdrawiam/y i powodzenia w utworzeniu potężnego, prawodawczego ruchu, a w konsekwencji pełnej odpowiedzialności krzywdzących.

 3. Popieram tą inicjatywę całym sercem. Powtórzę za człowiekiem, który akurat może miał najmniejsze prawo by tak powiedzieć ale trafił w dziesiątkę „Polska to dziki kraj” – ciągle jeszcze. NIE JESTEŚMY PAŃSTWEM PRAWA. Oczywiście nieprawidłowości, nadużycia władzy zdarzają się wszędzie. Ale sposób reakcji( a raczej kompletnego jej braku)na obnażone przez media nieprawidłowości i zwykłe pospolite przestępstwa popełniane przez funkcjonariuszy publicznych, doskonale dowodzą tę tezę.Lata mijają, władze się zmieniają , a gnidy siedzą i robią kariery działając przeciwko ludziom i własnemu państwu(bo silna gospodarka to nasza racja stanu). Naprawdę czas z tym skończyć. POWODZENIA.

 4. Popieram tą inicjatywę uważam że polskie organy prawa w znacznej mierze nadużywają swoich kwalifikacji skazując niewinne osoby i nie ponoszą za to żadnej odpowiedzialności.

 5. Dziękuję,że powstaliście.Pragnę Was wspierać w miarę moich możliwości.Musi nas być wielu.żeby liczono się z naszym głosem.Pozdrawiam serdecznie.

 6. POLSKA TO KRAJ BEZPRAWIA !!! To co sie tu dzieje to patologia wladzy urzedniczej sadowniczej prokuratorskiej itp. nie ponosza za nic odpowiedzialnosci !!! Rewolucja zeby to zmienic to malo !!! Jedyna prosta metoda ktora moze cos w tym bagnie zmienic to zagrozenie ze jak to sie blyskawicznie nie poprawi to nie zaplacimy podatkow i zusu oczywiscie wszyscy solidarnie !!! to my na tych darmozjadow pracujemy a te mendy nie produktywne nas nekaja w rozne sposoby !!! W polsce mamy trzy razy wiecej urzednikow jak w niemczech !!! Cwaniaki wygenerowaly sobie tyle przepisow zeby tych darmozjadow bylo jak najwiecej !!! Nigdzie tak nie ma zeby byki czterdziesto letnie byly na emeryturze w niemczech policja.straz itp.pracuja do 67r a jak sie nie podoba to jest tysiace chetnych na te miejsca pracy !!! Zus to instytucja ktora sprzeniewierza i nie gospodarnie wydaje nasze pieniadze- monopol -moze to jedynie doprowadzic do tego ze zaraz bedziemy musieli placic i dwa tysiace na zus bo zawsze bedzie malo !!! JAK WLADZA I URZEDNICY CHCA OSZCZEDNOSCI TO NIECH NAJPIERW ZACZYNAJA OD SIEBIE NP ZWOLNIC 50% URZEDNIKOW ZLIKWIDOWAC SENAT POLOWE SEJMU ITP. !!! WSZEDZIE PIENIADZE PUBLICZNE SPRZENIEWIERZANE I NIE GOSPODARNIE WYDAWANE PRZEZ URZEDNIKOW I OCZYWISCIE ZADNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI !!! REKA REKE MYJE !!!! TRZEBA Z TYM SKONCZYC JAK NAJSZYBCIEJ !!! POZDRAWIAM !!!

  • Tak samo uważam jak krzysiek ci którzy mają odwage powinni walczyć zjednoczyć się i nie dać się tej mafii.- NIEPOKONANI 2012 Powinni taką misje prowadzić dla członków ,powinniśmy tworzyć grupe ludzi którzy się nie dają robić w h…, jak reszta tych baranów która nie jest świadoma co się dzieje w polsce i nie wie jak choćby głosować, jak się nie obudzimy to pozostanie nam wyjazd ku kangórom,tam może lepiej dokończyć swój żywot.

 7. Świetnie, że powstało takie Stowarzyszenie, sam doświadczyłem tego czym może być pomówienie. To teraz specyficzny sposób na niszczenie ludzi przy pomocy pseudo prawa. Można powiedzieć, że pod tym względem jest gorzej niż za poprzedniego systemu. Teraz wystarczy, że jesteś wykształcony chce ci się chcieć to wpadasz w sidła zazdrośników, małości ludzkiej a dalej już tylko sympatyczny pan prokurator, który wyprawia takie rzeczy jak na filmie „układ zamknięty”. Niestety takie przypadki są bardzo częste a poszkodowani i ich bliscy cierpią w samotności i milczeniu. Serdecznie pozdrawiam i wspieram.

 8. W latach 80 nie mogłam zrozumieć tych, co opuszczali swoją ojczyznę. Dzisiaj żałuję, że nie zrobiłam tego samego. Z mediów słyszymy, ze żyjemy w demokratycznym państwie prawa. Więc jak to jest, że w takim państwie powstaje stowarzyszenie do obrony przed tym państwem. Wszyscy obserwujemy manipulacje prawem dzięki którym wybranym osobom pozwala się osiągać korzyści za które płacimy my wszyscy. Przez 25 lat rządów kolejne ekipy doprowadziły do tego, że w mojej ojczyźnie określenia głupi i uczciwy stały się synonimami, że młodzi aby żyć muszą opuszczać ojczyznę, ze króluje zasada: albo jesteś z nami albo jesteś naszym wrogiem którego trzeba zniszczyć. Stworzono ordynację wyborczą, która umacnia układ rządzący, zniszczono w ludziach nadzieję i wiarę w to, że mogą coś zmienić. Ukradziono nam naszą ojczyznę. Dziękuję Wam za to, że jesteście.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s