Zwrot nadpłaconego 75% podatku-ze źródeł nieujawnionych do 27 września każdy kto płacił 75 % podatku może się ubiegać o jego ZWROT!!

Trybunał Konstytucyjny w sprawie SK 18/09 w dniu 18 lipca 2013 r. orzekł, że przepisy prawa podatkowego dotyczące tzw. nieujawnionych źródeł przychodów i zasady ich przedawnienia są niezgodne z Konstytucją RP (uznał jednak za zgodną z ustawą zasadniczą drakońską, bo 75-proc., stawkę podatku). W związku z powyższym osoby, które w przeszłości zapłaciły podatek od nieujawnionych źródeł przychodów, można się domagać jego zwrotu.

 

Z sentencji w/w wyroku:

I. 1. Art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2001 r.:
a) nie jest niezgodny z art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1, art. 46 i art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
b) jest zgodny z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji.

2. Art. 20 ust. 3 ustawy powołanej w punkcie 1, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2006 r., jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji.

3. Art. 68 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 848, 1101, 1342 i 1529) jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji.

II. Przepis wymieniony w części I punkcie 3 traci moc obowiązującą z upływem 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

1/ Co? Żeby skorzystać z w/w wyroku TK należy złożyć żądanie wznowienia postępowania w sprawie dotyczącej wymiaru podatku od przychodów z nieujawnionych źródeł. Zgodnie bowiem z przepisem art. 240 §1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) – dalej o.p., w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie jeśli decyzja została wydana na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Żądanie wznowieni postępowania powinno zawierać także żądanie uchylenia decyzji ostatecznej i decyzji poprzedzających (np. żądanie uchylenia decyzji Dyrektora Izby Skarbowej utrzymującej w mocy wymiarową decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz w/w decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego).

 

2/ Co jest przedmiotem żądania? Ostateczne decyzje wymiarowe dotyczące podatku od przychodów z nieujawnionych źródeł, wydane na podstawie:

art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2006 r.,

a zatem ostateczne decyzje wymiarowe dotyczące podatku od przychodów z nieujawnionych źródeł za rok podatkowy mieszczący się w latach 1998-2006 r.

 

3/ W jakim terminie? Wznowienie postępowania z przyczyny, o której mowa może nastąpić tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, tj. od dnia ogłoszenia w/w wyroku w Dzienniku Ustaw ( art. 241 § 2 pkt 2 o.p.). W/w orzeczenie TK na dzień 26.08.2013 r. nie zostało jeszcze ogłoszone.

 

4/ Do kogo? W/w żądanie wznowienia postępowania należy złożyć do organu, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji – najczęściej do Dyrektora Izby Skarbowej (art. 244 § 1 o.p.).

Po przeprowadzeniu wznowionego postępowania, organ (adresat żądania) na podstawie art. 245 § 1 pkt 1 o.p. Powinien uchylić w całości lub w części decyzję dotychczasową i w tym zakresie orzec co do istoty sprawy lub umorzyć postępowanie w sprawie.

 

„Czy na podstawie prezentowanego wyroku można się domagać wznowienia postępowania w sprawie dotyczącej wymiaru podatku od przychodów z nieujawnionych źródeł?

 

Wydaje się, że tak, jednakże tylko w pewnym zakresie.

Mając na uwadze ustne (póki co) uzasadnienie orzeczenia można się domagać stwierdzenia nieważności decyzji w dwóch przypadkach.

 

Po pierwsze wówczas – gdy podatnik powoływał się (wykazując pokrycie wydatków) na dochody z lat poprzednich, wprawdzie nie wykazane organom podatkowym, lecz pochodzące z lat, za które zobowiązanie podatkowe się już przedawniło. Jak już bowiem wskazywano w dotychczasowej praktyce tego rodzaju dochody nie były uznawane za mogące stanowić „legalne” pokrycie wydatków podatnika.

 

Tak przykładowo WSA w Krakowie w orzeczeniu z dnia 26 marca 2008 r., sygn. I SA/Kr 686/06, LEX nr 447891: „Posiadane przedtem zasoby majątkowe, o których mowa w ust. 3 art. 20 ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, muszą pochodzić z ujawnionych przedtem źródeł (już opodatkowanych bądź wolnych od opodatkowania), co wynika z treści ust. 1 art. 20 i zawartej tam zasady opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach”. Podobnie . WSA w Opolu w wyroku z dnia 5 grudnia 2007 r., sygn. I SA/Op 319/07, LEX nr 460653, w którym stwierdził: „Mienie zgromadzone przez podatników przed rokiem 2000, aby mogło stanowić źródło pokrycia wydatków poniesionych w roku następnym, w myśl art. 20 ust. 3 ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, musi mieć walor legalności. Mienie to musi pochodzić wyłącznie z opodatkowanych przychodów albo z przychodów zwolnionych z obowiązku podatkowego. Posiadane przedtem zasoby majątkowe, z których podatnik chce rozliczać swoje przychody w świetle art. 20 ust. 2 ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, muszą pochodzić z ujawnionych źródeł, bez względu na czas nabycia tych zasobów”. W świetle zaś uwag Trybunału zawartych w ustnym uzasadnieniu tego rodzaju proceder narusza Konstytucję.

 

Po drugie – wznowienia postępowania można się domagać także wówczas, gdy w toku postępowania za dochody ze źródeł nieujawnionych zostały uznane dochody nieujawnione ze źródeł ujawnionych. Można bowiem zaobserwować, że w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych można się spotkać ze stanowiskiem, że nie ma znaczenia, czy podatnik uzyskał z ujawnionych źródeł wyższe przychody aniżeli zadeklarował, czy też w ogóle nie zgłosił źródeł swego przychodu do opodatkowania. Ustawodawca posłużył się bowiem w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 i ust. 3 updof pojęciami o charakterze ogólnym, które obejmują obydwa wyżej wskazane stany faktyczne) – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lutego 2007 r., (II FSK 641/06); wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2007 r., (II FSK 120/06); wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 12 marca 2008 r., (I SA/Ol 31/08); wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2006 r., (I SA/Po 920/06 ).

 

 

Trybunał w ustnym uzasadnieniu podkreślił zaś, że tego rodzaju przychody (pochodzące z ujawnionego źródła przychodów, lecz niezgłoszonego do opodatkowania) nie mogą być traktowane jako przychody ze źródeł nieujawnionych podlegające 75% stawce podatku.
Wydaje się natomiast, że nie ma raczej praktycznych szans na wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wymierzającą 75% podatek od przychodów, o których mowa, jeśli w sprawie nie miała miejsca co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa wyżej. Wprawdzie w uzasadnieniu orzeczenia Trybunał podkreślał braki przepisów dotyczących choćby reguł postępowania dowodowego, jednakże nie wydaje się, aby mogło to być przesłanką do wznowienia postępowania.”

 

Źródło: http://www.goldenline.pl/forum/3309582/nieujawnione-tk-sygn-akt-sk-18-09/s/1

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s